Στην πλειονότητα των περιπτωσεων οι μηροιγνυακες ,άνωθεν του γόνατος παρακάμψεις , γίνονται με πλαστικό μόσχευμα.Εξαίρεση αποτελουν περιπτωσεις με λοίμωξη ή ασυμβατότητα μεγέθους (διαμέτρου) μοσχεύματος/αρτηρίας, όπως στην περίπτωση που παρουσιάζουμε.Γυναίκα με άλγος αναπαύσεως και διαλείπουσα χωλότητα στα 20 μέτρα.Οι διάμετροι της επιπολής μηριαίας και ιγνυακής περίπου 3χιλιοστά ,οπως και της μείζονος σαφηνούς. Διάμετρος μοσχεύματος 6 χιλιοστά.